Deklaracja dostępności

Wstęp

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej portalu szkoleniowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do portalu szkoleniowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach dla strony https://szkolenia.kielce.rio.gov.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Strona internetowa http://szkolenia.kielce.rio.gov.pl spełnia kryteria testu w 100,00%.

Strona spełnia kryteria poprawności kodu HTML zgodne z zaleceniami W3C. Poprawność kodu html strony http://szkolenia.kielce.rio.gov.pl można sprawdzić pod ogólnodostępnym adresem https://validator.w3.org/nu/.

Strona spełnia kryteria poprawności arkuszy stylów CSS zgodne z zaleceniami W3C. Poprawność arkuszy stylów css strony http://szkolenia.kielce.rio.gov.pl można sprawdzić pod ogólnodostępnym adresem https://jigsaw.w3.org/css-validator/.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Górski, informatyk@kielce.rio.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 36-01-621. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach usytuowany jest w Kielcach przy ul. Targowej 18. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach usytuowana jest na czwartym i piątym piętrze w/w budynku. Budynek ten wyposażony jest w windę poruszającą się pomiędzy parterem a czternastym piętrem. Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, jedno bezpośrednio przed, a drugie z boku budynku. W razie bieżącej potrzeby dostępu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dla osób z trudnościami w poruszaniu się jest zapewnione wejście do budynku. Osoba zainteresowana korzystając z windy może zgłosić się do sekretariatu Izby celem załatwienia sprawy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: brak dostępności tłumacza migowego na miejscu i online.